هنرمندیکه در کمترین وقت شهرت زیاد کسب کرد

شفیق مرید ۲۷ سال عمر دارد از لیسه انصاری کابل فارغ گردیده است

در ابتدا زمانیکه میخواست به موسیقی رو آورد با مخالفت فامیل روبرو بود

به زبان های بشتو دری و اردو آهنگ میخواند

این هنرمند از چندی به اینسو آموزش موسیقی کلاسیک را نزد یک استاد باکستانی آعاز کرده است و خود نیز برای بعضی هنرمندان افغان مانند بشیرعاصم  و نوید صابربور کمبوز میسازد

اولین آهنگش بیوفا ولی راته وایی بود و در این اواخر با سرودن آهنگ شایسته افغانستان حس وطن دوستی رادر دل هر افغان زنده گردانید

از ۱۳ سال به اینسو توله مینوازد و به هارمونیکا و هارمونیه دسترسی دارد

+ نوشته شده توسط پکتیاوال در پنجشنبه ۱۳۸۸/۱۱/۲۹ و ساعت ۹:۴۹ قبل از ظهر |